Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące stosowania kas fiskalnych zostało opublikowane. Przepisy tego aktu prawnego wskazują, którzy podatnicy muszą mieć kasy fiskalne w 2015 i 2016 roku. Wynika z nich też, którzy przedsiębiorcy pozostaną zwolnieni z tego obowiązku i na jakich zasadach. Nowością w zwolnieniach z kas fiskalnych, jest z pewnością poszerzenie katalogu wyłączeń. Ale nie tylko. Ustawodawca zlikwidował zwolnienie z kas fiskalnych dla niewielkiej liczby usług.

Wiemy, dla kogo kasy fiskalne w 2015 i 2016 będą obowiązkowe – mamy nowe rozporządzenie

7 listopada 2014 w Dz. U. pod poz. 1544 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Znając treść tego aktu prawnego, wiemy dokładnie, którzy podatnicy stracą prawo do dalszej sprzedaży towarów i usług bez ewidencji na kasie fiskalne od przyszłego roku.

Regulacje nowego rozporządzenia będą obowiązywały podatników przez 2 lata: od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Kasy fiskalne w 2015 i w 2016 – mniej zwolnień, więcej urządzeń 

Już od połowy lipca 2014 roku spodziewano się, że kasy fiskalne w 2015 będzie musiało kupić wielu podatników, chociaż wcześniej nie byli do tego zobligowani (ze względu na przysługujące im prawo do zwolnienia). Za ten stan rzeczy odpowiada poszerzenie katalogu wyłączeń ze zwolnień – usługi, które znalazły się w tym katalogu, są całkowicie pozbawione przywileju sprzedaży bez kasy. Przedsiębiorcy wykonujący czynności z listy wyłączeń, mają obowiązek od 2015 roku prowadzić sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Wykaz czynności, o które ustawodawca poszerzył dotychczasowy katalog, znajduje się w § 4 nowego rozporządzenia aktualnego od 1 stycznia 2015 roku. Wśród nich znalazły się między innymi usługi świadczone przez lekarzy, stomatologów, mechaników, prawników, fryzjerów i kosmetyczki, a także inne (np. wykonywane z punktach gastronomicznych, również tych sezonowych).

Jesteś lekarzem? Fryzjerem? Mechanikiem? Prowadzisz sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych? Zapoznaj się z dokładną listączynności całkowicie wyłączonych ze zwolnień w stosowaniu kas!

Znajdziesz ją w artykule Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016 roku

Warto wiedzieć, że brzmienie ostatecznej (opublikowanej) listy czynności dodanych do katalogu wyłączeń, różni się od brzmienia z projektowanej wersji rozporządzenia (projekt z 22 lipca 2014 r.). Wiele punktów zostało doprecyzowanych. Jeżeli czytałeś projekt rozporządzenia, przeczytaj też jak brzmi paragraf 4 w opublikowanej wersji nowego rozporządzenia aktualnego d 1 stycznia 2015 roku.

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 – nie będzie zwolnienia dla niewielkiej liczby usług

Poszerzenie katalogu czynności wyłączonych z jakichkolwiek zwolnień o nowe usługi, to nie jedyna istotna modyfikacja, którą wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Finansów. Można zwrócić uwagę na jeszcze jedną zmianę, której efektem również będzie masowy zakup kas fiskalnych przez przedsiębiorców.

W pozycji 34 załącznika do rozporządzenia Ministra obowiązującego jeszcze do końca 2014 roku, można znaleźć informację o zwolnieniu z kas fiskalnych dla świadczenia usług, w przypadku gdy sprzedaż ta łącznie spełnia dwa warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika dokumentowane jest fakturą – zawarte są w niej dane identyfikujące odbiorcę;

2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

Podatnicy nie będą mogli korzystać ze zwolnienia na tych zasadach po 1 stycznia 2015 roku! W nowym rozporządzeniu, aktualnym od 1 stycznia 2015 roku, nie ma żadnego zapisu, który wskazywały na zwolnienie z kas z powodu małej liczby usług.

Co to oznacza w praktyce dla przedsiębiorców? Osoby korzystające z przywileju sprzedaży bez kasy ze względu na małą liczbę usług, utrzymają to prawo tylko do 31 grudnia 2014 roku. Po 1 stycznia 2015 roku takiej możliwości po prostu nie będzie.

UWAGA! Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia przysługującego im ze względu na małą liczbę świadczonych usług, utrzymają to prawo jedynie do 31 grudnia 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2015 r. zwolnienie to zostanie zlikwidowane.